Regels betreffende al-'Eid

28-08-2017 10:39

Vasten

Het is verboden om te vasten op de dagen van 'Eid. Dit blijkt uit de hadith overgeleverd door Said Al Khoedri (radia Allahoe 'anhoe) die verhaalt dat de Boodschapper van Allah (salla Allahoe 'alayhi wasallam) het verbood te vasten op de dag van 'Eid-ul-Fitr en 'Eid-ul-Adhaa. (Moeslim)

Ghoesl (grote wassing) doen voordat je naar het gebed gaat

Het is overgeleverd in een sterke hadith in al-Muwatta' en anderen dat 'Abd-Allaah ibn 'Omar normaal gesproken ghoesl deed op de dag van al-'Eid voordat hij naar de plaats van het gebed ging in de ochtend. (Al-Muwatta' 428)
Al Nawawi (rahimahoe'Allah) zei dat de moslims er unaniem over eens zijn dat het moestahab (aanbevelingswaardig) is om ghoesl te doen voor het 'Eid gebed. De reden waarom het moestahab is, is dezelfde reden als het doen van ghoesl voor het vrijdaggebed of andere publieke aangelegenheden. Alhoewel, de reden voor het 'Eid gebed is zelfs sterker.

Eten voordat je gaat bidden op 'Eid-ul-Fitr en na het gebed op 'Eid-ul-Adhaa

Een deel van de etiquette (gewoonte) is dat men niet gaat bidden voor 'Eid-ul-Fitr totdat men wat dadels heeft gegeten, vanwege de hadith die is overgeleverd door Al-Boekhaari van Anas ibn Maalik, die zei dat de Boodschapper van Allah (salla Allahoe 'alayhi wasallam) normaal gesproken nooit naar het gebed ging van 'Eid-ul-Fitr totdat hij wat dadels had gegeten, en het aantal dat hij at was van een oneven getal. (Al-Boekhaari)
Het is moestahab om te eten voordat je naar buiten gaat om het feit te benadrukken dat het verboden is om te vasten op die dagen en om te laten zien dat de tijd van vasten voorbij is. (Voor degenen die geen dadels heeft, mag zijn vasten breken met al hetgeen wat toegestaan is)
Maar op 'Eid-ul-Adhaa is het moestahab om niks te eten totdat hij terug komt van het gebed. Zodat hij kan eten van het dier, als hij iets heeft opgeofferd. Als hij niets heeft geofferd is het voor hem wel toegestaan om te eten voor het gebed.

Beschrijving van het 'Eid gebed

'Omar (radia Allahoe 'anhoe) zei: "Het gebed van 'Eid-ul-Fitr en Al-Adhaa bestaat uit twee volledige raka'aat, niet korter. Dit is volgens het woord van de Boodschapper (salla Allahoe 'alayhi wasallam), en de leugenaar is verdoemd."
Aboe Said verhaalde: "De Boodschapper van Allah (salla Allahoe 'alayhi wasallam) was gewend om zich naar de gebedsplaats te begeven op de dag van 'Eid-ul-Fitr en Al-Adhaa, en het eerste wat hij (salla Allahoe 'alayhi wasallam) deed was het gebed."
Er is overgeleverd door 'Aishah (radia Allahoe 'anha) dat de takbeer van 'Eid-ul-Fitr en 'Eid-ul-Adhaa zeven maal in de eerste raka'ah wordt opgezegd en vijf keer in de tweede raka'ah, los van de takbeer van de roekoe'." (Aboe Daawoed)

Het reciteren van Qoraan tijdens de 'Eid gebeden

Het is aanbevolen (moestahab) dat de imaam tijdens de 'Eid gebeden soerah Qaaf en Al-Qamar reciteert, zoals is overgeleverd in saheeh Moeslim: "Omar ibn al-Khattaab vroeg aan Aboe Waaqid al-Laythi: 'Wat reciteerde de Boodschapper van Allah (salla Allahoe 'alayhi wasallam) gewoonlijk op de dag van 'Eid-ul-Adhaa en 'Eid-ul-Fitr?' Hij zei: 'Hij reciteerde gewoonlijk Qaaf wa'l-Qor-aani al-Majeed (Qaaf) en Iqtarabati al-saa'ah wa anshaqqa al-qamar (Al-Qamar)'."
De meeste overleveringen tonen aan dat de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) gewoonlijk soerah Al-A'laa en soerah Al-Ghaashiyah reciteerde, zoals hij deze gewoonlijk ook reciteerde gedurende het vrijdagsgebed. Al-Nu'maan ibn Bishr zei: "De Boodschapper van Allah (salla Allahoe 'alayhi wasallam) reciteerde gewoonlijk met 'Eid en op vrijdag Sabbih isma rabbika'l-a'laa (Al-A'laa) en Hal ataaka hadeeth al-ghaashiyah (Al-Ghaashiyah)." (Moeslim)

Het gebed komt voor de khoetbah (preek)

Één van de regels tijdens 'Eid is dat het gebed voor de khoetbah komt, zoals is overgeleverd in de hadith van Ibn 'Abbaas, die getuigde dat de Boodschapper van Allah (salla Allahoe 'alayhi wasallam) het gebed verrichte voor de khoetbah op de dag van 'Eid en daarna de khoetbah gaf. (As-Saheehayn)
Een andere aanwijzing dat de khoetbah na het gebed moet plaatsvinden is de volgende hadith van Aboe Sa'eed (radia Allahoe 'anhoe): "De Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) begaf zich gewoonlijk naar de gebedsplaats op de dag van al-Fitr an al-Adhaa en het eerste wat hij deed was het gebed. Daarna stond hij op en aanschouwde de mensen terwijl zij in hun rijen zaten en adviseerde en instrueerde hen. Als hij een militaire expeditie op pad wilde sturen, besloot hij dat op dat moment, of als hij een bevel ter sprake wilde stellen, deed hij dat op dat moment." Aboe Sa'eed zei: "Dit bleven de mensen doen totdat ik me naar het gebed begaf met Marwaan, toen hij gouverneur van Medinah was, op ofwel Adhaa of Fitr. Toen we op de gebedsplaats aankwamen, zagen we de minbar (preekstoel) die was gebouwd door Kathir ibn al-Salt. Marwaan wilde de preekstoel bestijgen voordat het gebed was verricht. Ik trok aan zijn mantel en hij trok vervolgens aan de mijne. Daarna plaatste hij zich op de minbar en gaf de khoetbah voor het gebed had plaatsgevonden. Ik zei: 'Bij Allah, je hebt het veranderd!' Hij zei: 'O Aboe Sa'eed, wat jij weet is voorbij.' Ik zei: 'Bij Allah, wat ik weet is beter dan hetgeen ik niet weet.' Hij zei: 'De mensen zullen na het gebed niet blijven zitten, dus we hebben de khoetbah nu voor het gebed laten plaatsvinden.'" (Al-Boekhaarie)
'Abdullah ibn as-Sa'ib levert over: "Ik bad het 'Eid gebed met de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) en na het gebed zei de Profeet: 'Ik zal een khoetbah geven, wie wil luisteren bijft en wie weg wil gaan mag vertrekken.'" (An-Nasa'i, Aboe Dawoed en ibn Maajah)

Soennah gebeden voor het 'Eid gebed

Er dienen geen vrijwillige gebeden te worden verricht voor of na het 'Eid gebed. Ibn 'Abbaas overleverde dat de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) gewoonlijk op de dag van 'Eid twee raka'aat bad, zonder iets ervoor en zonder iets erna. Dit is van toepassing wanneer het gebed wordt verricht op een gebedsplaats of een publieke plaats. Als de mensen het gebed echter in een moskee verrichten, dienen ze twee raka'aat te bidden (de zogenaamde Tah'iyyat al-Masdjid, "groet aan de moskee") alvorens plaats te nemen.

De aanwezigheid van vrouwen tijdens de 'Eid gebeden

Het is aanbevolen voor (gehuwde/ongehuwde/jonge/oude/menstruerende) vrouwen en kinderen om ook het 'Eid gebed en de preek bij te wonen.
Ibn 'Abbas zegt: De Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) nam altijd zijn vrouwen en dochters naar de 'Eid gebeden. (Ibn-Majah en al-Baihaqi)
Ibn 'Abbas zegt verder: "Ik ging met de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) naar de moskee op de dag van 'Eid, en hij ging bidden en gaf een khoetbah, en daarna ging hij naar de vrouwen toe en hij waarschuwde hen en herinnerde hen aan Allah en beval hen om liefdadigheid te geven. (Al-Boekhaari)
Vrouwen dienen zich op de juiste wijze te bedekken als zij hun huizen verlaten. De Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) zei over een vrouw die geen jilbaab had: "Laat haar een jilbaab lenen van een vriendin, zodat ze de zegeningen van 'Eid kan aanschouwen en de Moslims kan zien samenkomen."

Takbeer op de dag van al-'Eid

Het is één van de grootste soennan om de takbiraat uit te spreken op de dag van al-'Eid, omdat Allah Ta'ala Zegt: "Allah wenst voor jullie het gemakkelijke en Hij wenst niet voor jullie het ongemak. En maakt het aantal (dagen) vol en prijst Allah's Grootheid omdat Hij jullie leiding schonk, hopelijk zullen jullie dankbaar zijn." {Al-Baqarah 2:185}
Betreffende het offerfeest zegt Allah hierover: "En gedenkt Allah gedurende een vastgesteld aantal dagen."{Al-Baqarah 2:203} en "Zodat zij getuigen zijn van de voordelen voor hen. En de Naam van Allah uitspreken op de bekende dagen."{Al-Hadj 22:28}
Ibn Abi Shaybah heeft overgeleverd met een saheeh ketting dat al-Zuhri zei: "De mensen zeiden normaal gesproken de takbeer op al-'Eid vanaf het moment dat zij uit hun huizen kwamen totdat zij op de plaats van het gebed waren en totdat de imaam kwam. Wanneer de imaam kwam, vielen zij stil, en wanneer hij takbeer zei, zeiden zij takbeer." (Zie Irwa' al Ghaleel 1/121)
Ali en ibn Mas'oed (radia Allahoe 'anhoem) trachtten de takbeer te doen op de dag van 'Arafah tot het asr gebed van de laatste dag van Mina. Ibn al-Mundhir en anderen hebben dit overgeleverd. Imam asahfie'ie, ahmad, abu Yusuf en Muhammed hebben deze overlevering gevolgd en het is ook de mening van Omar en Ibn 'Abbas.
Er is geen specifieke tijd voor de takbiraat gedurende de dag van tashriq (de dagen van ied). Sterker nog, het is sterk aanbevolen om de takbiraat elk moment van de dag te verrichten.
Al-Boekhaari heeft overgeleverd dat: "Gedurende het verblijf van Omar in Mina, hij de takbiraat zei in zijn tent zo luid dat de mensen in de moskee het konden horen, zodra hij dit deed begonnen de mensen het ook te doen, de mensen in de markt hoorde dan weer de mensen van de moskee dit doen en begonnen hier ook mee en heel Mina begon met de takbiraat." Ibn Omar was gewoonlijk om de takbiraat te zeggen gedurende de dagen van Mina, na het gebed of op zijn bed, in zijn tent, wanneer hij zat en wanneer hij liep gedurende alle dagen (van Mina).

Deze takbiraat kunnen worden gemaakt in verschillende vormen. Er is overgeleverd met een saheeh keten van Abdurrazaq dat Salman zei: "Zeg de takbeer met: Allahoe akbar, Allahoe Akbar, Allahoe Akbaroe kabeeran."
Van Omar en Ibn Mas'oed is het volgende overgeleverd: "Allahoe akbar, Allahoe Akbar. Laa ilaaha illa-Allaah Allahoe Akbar, Allahoe akbar wa lillaahil-hamd." Vertaling: Allah is de grootste (2x) Er is geen god dan Allah (1x) Allah is de grootste (2x) Alle lof behoort toe aan Allah (1x).
Het is ook overgeleverd door Abi Shaybah met dezelfde ketting, maar de woorden Allahoe Akbar werden 3 keer uitgesproken.

Elkaar feliciteren op de dagen van al-'Eid

Het is overgeleverd dat Jaabir ibn Nafir zei: "Wanneer de metgezellen van de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) elkaar onmoetten op de dag van al-'Eid, zeiden zij tegen elkaar: 'Taqabbal Allahoe minna wa minkoem - Moge Allah goede daden accepteren van ons en van jou'. (hadith hassan)

Jezelf mooi maken op de dag van al-'Eid

Al-Hassan as-Sibt zegt: "De Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) heeft ons aanbevolen om de beste kleren aan te trekken die we hadden, om de beste parfum op te doen die we hadden, en het beste dier te slachten die we hadden." (Ibn Hibban)
Ja'far ibn-Mohammad levert over dat de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) op elke 'Eid een Yemeense mantel droeg (islamitische kleding).(ash-Shaf'i en al-Bagh awi)
Ibn al-Qayyim (rahimahoe'Allah) schrijft in zijn boek: "De Profeet droeg de mooiste kleren die hij had, een speciale mantel, tijdens 'Eid en Joemoe'ah."

Het nemen van verschillende routes naar de moskee en terug naar huis

Het is overgeleverd dat Jaabir ibn Abdellah (radia Allahoe 'anhoe) zei: "Op de dagen van al-'Eid nam de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) verschillende routes." (Al-Boekhari)

Doorzoek de website

Contact

Islamitisch Centrum El Hoeda Islamitisch Centrum El Hoeda
Beneluxlaan 1
2871HA Schoonhoven

Openingstijden:
Opening voor salaat al Fajr
Sluiting na salaat al ishaa
Tel: 06-51831351
of 06-40147687